top of page

Leveransvillkor

Angivna priser avser fritt vårt lager.
Leverans sker generellt med DHL/Schenker om ej annat överenskommits.
SixtenLarsson AB ansvarar ej för skador som uppkommit under transporten.
Vid eventuella transportskador skall dessa omgående anmälas till transportören.
SixtenLarsson AB ansvarar ej för leveransförseningar utanför företagets kontroll.
Returrätt Eventuella returer måste i förväg godkännas av oss.
Retur gäller endast oskadad/oanvänd produkt i original förpackning Retur inom 30 dagar från bekräftat/styrkt leveransdatum Vid retur av vara skall faktura kopia samt utförlig felbeskrivning alltid bifogas, utan dessa hanteras ej returen.
Returer mot efterkrav accepteras ej.

 

Betalningsvillkor

Försäljning sker mot faktura för kunder som efter särskild prövning erhållit kredit, med betalning inom 30 dagar.
Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enl. räntelagen Anmärkningar på faktura skall göras inom 8 dagar. Priser Samtliga priser uppges i SEK och exklusive gällande mervärdesskatt. Reservation för prishöjningar utanför företagets kontroll. Prisjusteringar kan ske utan föregående avisering.
Äganderätt Samtliga varor förblir SixtenLarsson ABs egendom tills full betalning erlagts.
Produktinformation Produktinformation som tekniska data, mått mm, som förekommer anvisningar, prislistor m.m kan ändras utan föregående meddelande.

 

Garantier

Garantitiden för vara är 12 månader från bekräftat/styrkt leveransdatum.
SixtenLarsson AB förbinder sig att åtgärda skada som fanns vid leverans av vara. Förutsättning för SixtenLarsson ABs garantiåtagande är att varan installerats/hanterats i enlighet med leverantörens gällande anvisningar.
I övrigt gäller att installation skett på fackmannamässigt sätt.
Produkten skall underhållas och handhavas på avsett sätt.
Inga förändringar av väsentlig art får ha utförts på produkten.
Felaktig produkt eller vara skall returneras till SixtenLarsson ABs lager samt åtföljas av en utförlig felbeskrivning. Efterkontroll av produkten står det SixtenLarsson AB  fritt att till kund returnera reparerad produkt alternativt utbytesprodukt.
Felaktig vara skall kostnadsfritt skickas till SixtenLarsson AB.
Retur av utbytesprodukt sker kostnadsfritt under förutsättning att företaget funnits ansvarig.
Ansvar SixtenLarsson ABe ansvarar inte för någon typ av följdkostnader som kan uppstå pga. eventuell felaktig produkt eller felaktigt handhavande, t.ex. produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.
Vi ansvarar ej för skada på produkter framställda av köparen, ej heller för skada som uppstår då godset är i köparens besittning eller överlåtits till tredje part.

bottom of page